MFA核验信息

数据类型:MFAMethod

字段类型含义建议备注
mfa_idStringMFA 流程的唯一 ID必须
mfa_typeString用于发起 MFA 核验的工具类型必须枚举值:
captcha:验证码
mfa_dataObjectMFA 流程核验内容或工具必须只会出现一种核验工具或流程
captchaObject验证码条件必须:当 mfa_type 为 captcha 时必须

captcha

字段类型含义建议备注
typeString验证码类型必须枚举值:
slide:图片滑动
icon:图片点选
{
  "mfa_id": "LFOUHOFHOHFNOUH",
  "mfa_type": "captcha",
  "mfa_data": {
    "captcha": {
      "type": "slide"
    }
  }
}